تبلیغات
حاج احمد صفری - ادامه حمایت ها و حضور پررنگ حامیان در محل ستاد مردمی مهندس احمد صفری در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی