تبلیغات
حاج احمد صفری - دیدار صمیمانه رسانه، فرهنگیان و صاحبان نفوذ اهل سنت استان کرمانشاه با مهندس احمد صفری